Hướng dẩn tạo database,user cho mysql trên vps cenos
Đăng lúc 6/20/2014 04:33:00 PM
Để cài được một website chạy trên VPS thì điều quan trọng là phải có một database để chứa dữ liệu. Lúc này chúng ta đã cài bộ MySQL vào VPS rồi, bây giờ sẽ tiến hành đăng nhập vào MySQL với command sau và nhập mật khẩu MySQL vào, nếu bạn chưa làm các bước cài đặt MySQL hoặc chưa chuẩn bị gì xin xem thêm bài viết cài đặt LAMP trên CENTOS nha !
Ta chạy lệnh:
mysql -u root -p
Sau đó bạn cần phải điền mật khẩu vào, lúc này bạn đã ở trong MySQL nên toàn bộ command đều phải là ngôn ngữ SQL, cụ thể là bạn sẽ thấy các command của mình bây giờ đều bắt đầu là mysql>
Sau khi đăng nhập thì toàn bộ dòng lệnh sẽ là SQL
Sau khi đăng nhập thì toàn bộ dòng lệnh sẽ là SQL
Giả sử bây giờ tôi sẽ tạo một database với thông tin như sau:
  • Database Name: wordpress
  • Database User: taikhoan
  • Database Password: matkhau
Và bây giờ tôi sẽ tiến hành tạo database name trước:
CREATE DATABASE wordpress;
và tạo database user
CREATE USER [email protected];
Tạo mật khẩu cho database user vừa tạo
SET PASSWORD FOR [email protected]= PASSWORD("matkhau");
Đồng bộ database user và database name làm việc với nhau, hay còn gọi là cấp quyền cho database user vừa tạo truy cập vào database name cũng vừa tạo.
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO [email protected] IDENTIFIED BY 'matkhau';
Sau đó khởi động lại:
FLUSH PRIVILEGES;
Và thoát khỏi MySQL
exit
Nếu bạn đã cài phpmyadmin cho VPS của mình thì có cách ngắn gọn hơn là:
Truy cập vào PHPmyadmin theo đường dẫn IP/phpmyadmin, bấm thêm cơ sở dữ liệu và click vào PRIVILEGES:
Toàn bộ dòng lệnh được thay thế bằng việc dùng PhpMyadmin keke !
Toàn bộ dòng lệnh được thay thế bằng việc dùng PhpMyadmin keke !
Bây giờ thì bạn có thể cài bất kỳ một mã nguồn nào lên VPS rồi nhé ! Chúc cả nhà thành công !

Trích: http://kenhdaihoc.com/forum/threads/34242-Tao-database-user-cho-mysql-tren-vps-cenos.kdh

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN