Các chủ đề ôn thi toán đại học và cao đẳng 2014
Đăng lúc 6/14/2014 04:57:00 PM
BÀI TẬP ÔN THI ĐẠI HỌC
HÀM SỐ & CÁC BÀI TOÁN LI ÊN QUAN HÀM SỐ
1
Bài 1 : Cho hàm số y = x3 − mx + m − 2 (Cm) .
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 3 .
2. Chứng tỏ rằng tiếp tuyến của (Cm) tại điểm uốn của nó luôn qua 1 điểm có tọa
độ không đổi khi m thay đổi .
2
Bài 2 : Cho hàm số y = 2x − 4x + 10 có đồ thị (C) .
− x+1
1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số .
2. Định các giá trị m để đường thẳng (d) : mx – y – m = 0 cắt (C) tại hai điểm phân
biệt A , B . Xác định m để độ dài đoạn AB ngắn nhất .
2
Bài 3 : Cho hàm số y = x + (m − 1 x − m + 4 .
)
x −1
1. Với giá trị nào của m thì hàm số đã cho có cực đại và cực tiểu .
2. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1 .
x2 + 3
3. Định a để phương trình =a có hai nghiệm phân biệt .
x −1
2
Bài 4 : Cho hàm số y = x − x − 2(C) và điểm M thuộc (C) .
x+ 2
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số .
2. Tiếp tuyến của (C) tại M cắt hai tiệm cận tại P và Q . Chứng minh MP = MQ .
Bài 5 : Cho hàm số y = x3 − mx2 − 2m + 2 (Cm) .
1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi 

ÔN THI CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC - D.thamkhao.vn

Xem đầy đủ tại:

Các chủ đề ôn thi toán đại học và cao đẳng 2014


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN