Quá trình hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba
Đăng lúc 2/18/2013 03:09:00 PM


Quá trình hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cuba diễn ra như thế nào?

>>Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô? Nguyên nhân chính? Suy nghĩ về công cuộc xây dựng CNXH ở một số quốc gia hiện nay?

Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ giúp Ba-ti-xta lập chế độ độc tài quân sự
-Nhân dân Cu Ba đấu tranh chống chế độ độc tài Ba-ti-xta dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Ca-xtơ-rô. Mở đầu là cuộc tấn công vào trại lính Môn ca da của 135 thanh niên yêu nước do Phi-đen Ca-xtơ-rô chỉ huy.
- Tuy thất bại nhưng có ảnh hưởng to lớn , mở đầu giai đoạn phát triển mới , giai đoạn đấu tranh vũ trang để giành thắng lợi .
- Giai đoạn 1957-1958, được nhân dân ủng hộ , căn cứ cách mạng được xây dựng và mở rộng , lực lượng nghĩa quân đông đảo , cách mạng lan rộng cả nước .
- Cuối năm 1958, nghĩa quân tấn công trên các mặt trận ,giải phóng nhiều vùng rộng lớn .
-Ngày1/1/1959, chế độ độc tài Ba-ti-xta bị lật đổ, nước Cộng hòa Cu Ba thành lập.
-Hai năm sau cách mạng thành công , Cu ba tiến hành cải cách dân chủ như cải cách ruộng đất , quốc hữu hoá xí nghiệp , thực hiện quyền tự do dân chủ .
- Sau chiến thắng Hi rôn (4-1961) Cu ba tiến hành Cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.Năm 1965 Đảng Cộng sản Cu ba ra đời 
-Với sự nỗ lực của nhân dân và sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa , đạt nhiều thành tựu như kinh tế phát triển ,văn hóa, giáo dục , y tế , thể thao… được nâng cao .
- Do những biến động về kinh tế , chính trị ở Liên xô và Đông Âu , Cu ba còn gặp nhiều khó khăn , nhưng vẫn vững tâm theo con đường xã hội chủ nghĩa , để xây dựng đất nước , bảo vệ thành quả cách mạng XHCN.

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN