Nguồn gốc, đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỷ XX
Đăng lúc 2/18/2013 03:44:00 PM
Nguồn gốc ,đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau thế kỷ XX.

>> 
Nguồn gốc, đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ trong nửa sau TK XX

a. Nguồn gốc:
- Do đòi hỏi của cuộc sống và của sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người.
- Do sự bùng nổ dân số, tài nguyên thiên nhiên vơi cạn, do nhu cầu của chiến tranh…
- Cuộc cách mạng khoa học- kỹ thuật lần thứ nhất là tiền đề thúc đẩy cách mạng khoa học- kỹ thuật lần II và cách mạng công nghệ bùng nổ.
b. Đặc điểm: 
- Khoa học- kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. 
- Mọi phát minh kỹ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học. 
- Khoa học gắn liền với kỹ thuật, đi trước mở đường cho kỹ thuật. 
- Kỹ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. 
- Khoa học tham gia trực tiếp vào sản xuất , là nguồn gốc chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN