Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Eurowindow
Đăng lúc 2/28/2013 10:58:00 PM
Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Eurowindow

Trích dẫn
LỜI MỞ ĐẦU 4
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY EUROWINDOW VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 6
1. Giới thiệu chung về công ty 6
1.1. Thông tin chung về công ty: 6
1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 7
1.3. Chức năng, nhiệm vụ chính của công ty: 10
2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ sản phẩm tại công ty Eurowindow 11
2.1 Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật bên trong doanh nghiệp 11
2.1.1 Đặc điểm về sản phẩm: 11
2.1.2 Đặc điểm về nguyên vật liệu: 12
2.1.3 Đặc điểm về lao động: 12
2.1.4 Đặc điểm về tài chính: 15
2.1.5 Đặc điểm về công nghệ: 16
2.2. Đặc điểm kinh tế-kỹ thuật bên ngoài doanh nghiệp 17
2.2.1 Đặc điểm về thị trường: 17
2.2.2 Đặc điểm về khách hàng: 18
2.2.3 Đặc điểm về môi trường kinh doanh: 19
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM 20
TẠI CÔNG TY EUROWINDOW 20
I. Thực trạng hoạt động tiêu thụ sản phẩm 20
1. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây 20
1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh: 21
2. Đánh giá về quy mô sản xuất: 22
3. Đánh giá về thị trường: 22
4. Những thuận lợi và khó khăn đối với việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hiện nay: 23
2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 25
2.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo khu vực địa lý 25
2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm theo các phương thức tiêu thụ 27
3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ 28
3.1. Chất lượng sản phẩm và giá cả của sản phẩm: 28
3.2. Hệ thống kênh phân phối: 29
3.3. Các chính sách tiêu thụ và hỗ trợ tiêu thụ 30
3.3.1. Chính sách sản phẩm: 30
3.3.2. Chính sách marketing: 31
3.4. Công tác tổ chức bán hàng và dịch vụ sau bán hàng: 32
II. Đánh giá tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty Eurowindow 35
1. Những mặt đã đạt được: 35
2. Những mặt hạn chế và nguyên nhân: 46
III. Những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty Eurowindow 48
1. Thuận lợi: 48
2. Khó khăn và nguyên nhân chính: 49
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY EUROWINDOW 50
1. Phương hướng chung của công ty: 50
2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tại công ty Eurowindow 53
2.1. Các giải pháp trước mắt 53
2.1.1 Không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm: 53
2.1.2 Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công nhân viên: 56
2.2. Các giải pháp dài hạn 56
2.2.1 Mở rộng mạng lưới tiêu thụ: 56
2.2.2 Không ngừng duy trì và phát triển thương hiệu: 58
KẾT LUẬN 59

PDF


WORD

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN