Mở rộng CVTD tại NH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thăng Long
Đăng lúc 2/28/2013 10:47:00 PM
MỤC LỤC
DANH MỤC VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU .................................................. ............................................. 1
Chương 1: Một số cơ sở lý luận về CVTD của NHTM ............................... 2
1.1) Khái niệm, đặc điểm và đối tượng của CVTD ......................................... 2
1.1.1) Một số khái niệm liên quan .................................................. ............. 2 
1.1.2) Đặc điểm của CVTD .................................................. ....................... 3
1.1.3) Đối tượng của CVTD .................................................. ...................... 3
1.1.4) Nguyên tắc CVTD .................................................. .......................... 3
1.1.5) Điều kiện CVTD .................................................. ............................. 4
1.2) Vai trò của CVTD .................................................. ................................. 4
1.3) Các hình thức CVTD .................................................. ............................ 5
1.3.1) Căn cứ vào phương thức hoàn trả .................................................. ... 5
1.3.2) Căn cứ vào mục đích vay .................................................. ................ 5
1.3.3) Căn cứ vào nguồn gốc của khoản nợ ................................................. 6
1.4) Quy trình CVTD .................................................. ................................... 6
1.5) Các nhân tố ảnh tới khả năng mở rộng họat động CVTD của NHTM ... 8
1.5.1) Nhóm các nhân tố khách quan .................................................. ........ 8
1.5.2) Nhóm các nhân tố chủ quan .................................................. ............ 10
Chương 2: Thực trạng họat động CVTD tại CN Thăng Long .................. 12
2.1) Khái quát các họat động chung của NHNo &PTNT CN Thăng Long ..... 12
2.1.1) Kết quả họat động tài chính .................................................. ........... 12
2.1.2) Kết quả họat động tín dụng .................................................. ............ 13
2.1.3) Một số kết quả họat động kinh doanh khác ..................................... 15
2.1.3.1) Tình hình thanh toán quốc tế .................................................. ... 15
2.1.3.2) Tình hình kinh doanh ngọai tệ .................................................. .. 16
2.2) Thực trạng họat động CVTD tại CN Thăng Long ................................... 17
2.2.1) Tình hình dư nợ cho vay phân theo ngành kinh tế ............................ 17 
2.2.2) Tình hình họat động CVTD .................................................. ............ 17
2.2.2.1) Tỷ trọng dư nợ CVTD trong tổng dư nợ cho vay ........................ 18
2.2.2.2) Tình hình dư nợ CVTD theo thời hạn ......................................... 18
2.2.2.3) Tình hình dư nợ CVTD theo đối tượng ....................................... 19
2.2.2.4) Số lượng KH tham gia CVTD .................................................. ... 20
2.2.2.5) Tình hình dư nợ quá hạn CVTD ................................................. 20
2.3) Đánh giá khái quát thực trạng CVTD tại CN .......................................... 21
2.3.1) Một số kết quả đạt được .................................................. ................. 21
2.3.2) Một số tồn tại và nguyên nhân .................................................. ....... 23
Chương 3: Một số giải pháp mở rộng CVTD tại CN Thăng Long ............ 24
3.1) Mục tiêu và định hướng mở rộng họat động CVTD tại CN Thăng Long 24
3.2) Một số giải pháp nhằm mở rộng CVTD của CN Thăng Long ................ 25
3.2.1) Thắt chặt mối quan hệ với KH truyền thống đi đôi với việc khai thác KH tiềm năng .................................................. .................................................. ........... 25
3.2.2) Cải tiến quy trình cho vay tiêu dùng ................................................. 26
3.2.3) Mở rộng mạng lưới CVTD .................................................. .............. 26
3.2.4) Đẩy mạnh họat động marketing Ngân hàng ...................................... 27
3.2.5) Quan tâm chú trọng trong công tác đào tạo đội ngũ cán bộ .............. 27
3.2.6) Triển khai ứng dụng công nghệ công nghệ ngân hàng tiên tiến .......... 28
3.3) Một số kiến nghị .................................................. ................................... 28
3.3.1) Kiến nghị đối với NH Nhà nước .................................................. ...... 28
3.3.2) Kiến nghị đối với NHNo & PTNT Việt Nam .................................... 29
KẾT LUẬN .................................................. ................................................. 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Hoặc

pdf

word

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN