Bài giảng Cơ sở dữ liệu
Đăng lúc 1/02/2013 12:23:00 PM
Link xem và download: http://kenhdaihoc.com/forum/baigiang/co_so_du_lieu/

Cơ Sở Dữ Liệu

Bài 1 Các khái niệm cơ bản
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Phần 2 - Chương 1 Các khái niệm của một CSDL
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 2 Những khái niệm cơ bản
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Phần 2 - Chương 1 (phần tiếp theo)
Chương 2 Những cách tiếp cận một CSDL
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 3 Chương 2 (tiếp theo)
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Phần 2 - Chương 2 (phần tiếp theo)
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 4 Chương 3 Mô hình dl qhệ của E.F.Codd
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Phần 2 Chg 3 Mô hình dl qhệ của E.F.Codd
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 5 Chương 4 Ràng buộc toàn vẹn
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Định nghĩa- Các yếu tố của RBTV
Các loại RBTV
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 6 Ràng buộc toàn vẹn (tiếp theo)
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Phần 2 Nội dung bài giảng
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 7 Chương 5 Ngôn ngữ đại số qhệ
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Dẫn nhập
Các phép toán tập hợp trên các qhệ
Các thao tác cơ sở trên các qhệ
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 8 Chương 5 (tiếp theo)
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Các thao tác cơ sở trên các qhệ (tt)
Các phép toán khác
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 9 Chương 6 Ngôn ngữ truy vấn CSDL SQL
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Các lệnh hỏi
Nhóm thực hiện tính toán
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 10 Chương 6 (tiếp theo)
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Nhóm lệnh cập nhật dữ liệu
Các lệnh khai báo cấu trúc CSDL
Khai báo các RBTV
Các lệnh qlý bảng và từ điển dữ liệu
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 11 Chương 7 Ngôn ngữ tân từ
Phần 1 Tổng quan bài giảng
Logic toán và ứng dụng của nó vào CSDL
Ngôn ngữ tân từ có biến là bộ
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 12 Chương 7 (phần tiếp theo)
Ngôn ngữ tân từ có biến là miền giá trị
Sự tđương của các ng^ngữ thao tác CSDL
Phần 3 Tóm tắt
Phần 4 Bài tập thực hành
Phần 5 Tài liệu đọc thêm

Bài 13 Chương 8 Tối ưu hoá câu hỏi
Phần 1 Tổng quan bài giảng
 

Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích với bạn hãy nhấn nhấn "Thank" và chia sẻ bài viết này nhé 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN