Fix Friendly URL 4.2 , tiếng việt không dấu cho vBB 4.1.x
Đăng lúc 12/06/2012 11:20:00 AM
Friendly url vbb 4.2.0 - fix lỗi url tiếng việt vbulletin 4.2


1. Upload file do_not_upload/rewrite/apache2/.htaccess trong bản mã nguồn phân phối vào ngang hàng với admincp.

2. ACP >> vBulletin Options >> Server Settings and Optimization Options

Friendly URLs : Mod Rewrite Friendly URLs3. 
Mở file includes/class_friendly_url.php và tìm
     
        $fragment = preg_replace(self::CLEAN_URL_REGEX, '-', strip_tags($fragment)); 

        $fragment = trim(preg_replace('#-+#', '-', $fragment), '-');

Thay thành


$translite_simbols = array (  '#(à|á|ạ|ả|ã|â|ầ|ấ|ậ|ẩ|ẫ|ă|ằ|ắ|ặ|ẳ|ẵ)#',  
'#(è|é|ẹ|ẻ|ẽ|ê|ề|ế|ệ|ể|ễ)#',  
'#(ì|í|ị|ỉ|ĩ)#',  
'#(ò|ó|ọ|ỏ|õ|ô|ồ|ố|ộ|ổ|ỗ|ơ|ờ|ớ|ợ|ở|ỡ)#',  
'#(ù|ú|ụ|ủ|ũ|ư|ừ|ứ|ự|ử|ữ)#',  
'#(ỳ|ý|ỵ|ỷ|ỹ)#',  
'#(đ)#',  
'#(À|Á|Ạ|Ả|Ã|Â|Ầ|Ấ|Ậ|Ẩ|Ẫ|Ă|Ằ|Ắ|Ặ|Ẳ|Ẵ)#',  
'#(È|É|Ẹ|Ẻ|Ẽ|Ê|Ề|Ế|Ệ|Ể|Ễ)#',  
'#(Ì|Í|Ị|Ỉ|Ĩ)#',  
'#(Ò|Ó|Ọ|Ỏ|Õ|Ô|Ồ|Ố|Ộ|Ổ|Ỗ|Ơ|Ờ|Ớ|Ợ|Ở|Ỡ)#',  
'#(Ù|Ú|Ụ|Ủ|Ũ|Ư|Ừ|Ứ|Ự|Ử|Ữ)#',  
'#(Ỳ|Ý|Ỵ|Ỷ|Ỹ)#',  
'#(Đ)#',  
"/[^a-zA-Z0-9\-\_]/",  
) ;  
$replace = array (  
'a',  
'e',  
'i',  
'o',  
'u',  
'y',  
'd',  
'A',  
'E',  
'I',  
'O',  
'U',  
'Y',  
'D',  
'-',  
) ;  
$fragment = preg_replace($translite_simbols, $replace, $fragment);  

$fragment = preg_replace('/(-)+/', '-', $fragment);


Thêm .html vào cuối link:


Mở file includes/class_friendly_url.php
Tìm return $fragment; ra cái đầu tiên á (dòng 410 trên VBB 4.2), thêm vào trước dòng sau:
$fragment = $fragment.".html";

Phiên bản củ hơn xem tại đây : 

Fix Friendly URLs tiếng việt không dấu cho vBB 4.1.x


http://kenhdaihoc.com/forum/threads/6618-Fix-Friendly-URLs-tieng-viet-khong-dau-cho-vBB-4-1-x.kdh


Sưu tầm

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN