Chèn Khung Facebook Comment Vào Vbb
Đăng lúc 12/04/2012 10:18:00 PM
DEMO: forum

B1:
 Bạn cần truy cập vào trang này điền thông tin website của mình để tạo ứng dụng: http://developers.facebook.com/setup/

Sau khi hoàn tất việc đăng ký bạn sẽ nhận được App ID và App Secret chú ý đến App ID nhé 
B2: Thêm ID khi nãy vào chổ Your App IDBạn có thể thay đổi chiều rông ngay chỗ width="800"
<!-- FB Comments -->        
<h2 class="blockhead" style="padding-top:5px;"><span class="optiontitle">Facebook comments</span></h2>
        <div id="thread_tags_list" class="thread_info_block blockbody formcontrols floatcontainer">
           <div class="blockrow floatcontainer">
                <div id='tag_list_cell'>
    <div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=Your App ID&amp;xfbml=1"></script><fb:comments expr:xid="Your App ID" simple="1" num_posts="10" width="800" publish_feed="true"></fb:comments><br/>
                </div>
            </div>
        </div>
<img src="clear.gif" height="10" /><br />
<!-- /FB Comments kenhdaihoc.com-->


B3: Tùy chọn chèn khung vào bài viết hoặc ở đâu đó mà bạn thích

- Nếu dưới bài viết đầu tiên giống forum kenhdaihoc.com thì chèn dưới temp chipstyle_showlist- Nếu muốn chèn trên khung Relpy thì thêm vào sau code sau
    <vb:if condition="$show['largereplybutton']">
        <a href="{vb:raw $vboptions.vbforum_url++{vb:if "$vboptions['vbforum_url']", '/', ''++newreply.php?{vb:raw session.sessionurl++p={vb:raw LASTPOSTID++&amp;noquote=1"class="newcontent_textcontrol" id="newreplylink_bottom"><vb:if condition="$show['closethread']"><span>+</span> {vb:rawphrase reply_to_thread++<vb:else />{vb:rawphrase closed_thread++</vb:if></a>
    </vb:if>

Chúc bạn thành công!

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN