Home » Code quản lý nhân sự bằng java-hướng đối tượng
Code quản lý nhân sự bằng java-hướng đối tượng
Đăng lúc 11/27/2012 09:15:00 PM
CODE cho các bạn tham khảo nhéimport  java.io.*;
import  java.util.*;
//www.kenhdaihoc.com
public class QUANLYNHANSU {
  public  String HT;
  public  String NS;
  public  String DC;
    public QUANLYNHANSU() {
    }
public  QUANLYNHANSU(String HT,String NS,String DChi ){
this.HT=HT;
this.NS=NS;
this.DC=DChi;

public  void input(){
Scanner sc=new Scanner(System.in);
System.out.print("moi nhap hoten");
HT= sc.nextLine();
System.out.print("moi ban nhap ngay sinh");
     NS=sc.nextLine();
System.out.print("moi ban nhap dia chi đia chi");
     DC=sc.nextLine();

}
public  void hienthi(){

System.out.println("ho ten nhan vien",+HT);
System.out.println("ngày sinh nhân viên",+NS);
System.out.println("dia ch? nhân viên",+DC);
}
public  abstract double  TinhLuong();
}

 class NVSX extends QUANLYNHANSU{
  public String soSP;
public NVSX()
{
super();
}
public  NVSX(String HT,String NS,String DC, String soSP)
{
super(HT,NS,DC,soSP);
}
public  double   TinhLuong()
{
return  soSP*20000;
}
public  void input(){
Scanner sc=new  Scanner(System.in);
soSP=sc.nextInt();
}
public  hienthi()
{
{
super.hienthi();
}
System.out.println("luong cua nhân viên s?n xu?t là",+TinhLuong());
}

}
  class  NVCN extends QUANLYNHANSU{
  public   String soNC;
public NVCN(){
super();
}
public NVCN(String HT,String NS,String DC,String soNC){
super(HT,NS,DC,soNC);
}
public  double  TinhLuong(){

return soNC*90000;
}


 
 public  void  input(){
  Scanner sc=new  Scanner(System.in);
  System.out.print("moi ban nhap so ngay cong");
  soNC=sc.nextLine();
 }
 
public void  hienthi(){

super.hienthi();
}
{


System.out.println("tien luong cua nhan vien cong nhat",+TienLuong());
   }
}
  class NVQL extends QUANLYNHANSU{
  public String hsl;
  public  String lcb;
public NVQL(){
super();
}  
public NVQL(String HT,String NS,String DC,String hsl,String lcb)
{
super(HT,NS,DC,hsl,lcb);
}
public  double  TinhLuong(String hsl,String lcb)
{
return  hsl*lcb;
}
public  void input(){
Scanner sc=new Scanner();
System.out.println("moi nhap he so luong");
  sc.nextLine();
System.out.println("moi ban nhap luong co ban");
sc.nextLine();
}

public  void  hienthi(){
super.hienthi();
System.out.println("luong cua nhan vien quan ly",+TinhLuong());
}
}

//class xuly{

    public static void main(String[] args) {
    int  n;
    Scanner sc=new  Scanner(System.in);
    n=sc.nextLine();
    QUANLYNHANSU[] nv=new QUANLYNHANSU[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    nv[i]=new QUANLYNHANSU();
    nv[i].input();
    }
    for(int  i=0;i<n;i++)
    {
    nv[i].hienthi();
    }
    NVCN[] cn=new NVCN[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    cn[i]=new NVCN();
    cn[i].input();
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    cn[i].hienthi();
    }
    NVSX[] sx=new  NVSX[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    sx[i]=new  NVSX();
    sx[i].input();
    }
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    sx[i].hienthi();
    }
    NVQL[] ql=new NVQL[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    ql[i]=new NVQL();
    ql[i].input();
    }
    for(int i=0;i<n;i++)

    {  
    ql[i].hienthi();
   
       
    }
LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN