Xóa bỏ thông kê số "Chủ đề" và "Bài viết" trên forumhome vbb
Đăng lúc 10/02/2012 03:34:00 PM
Trong TUT này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn xóa bỏ dòng chữ "Bài viết: xxx" và "Chủ đề: xxx" ở forumhome.


Demo:http://kenhdaihoc.com


Đầu tiên, vào AdminCP => Styles & Templates => Style Manager => Edit Templates => Forum Home Template.


Vào lần lượt
forumhome_forumbit_level1_post
forumhome_forumbit_level1_post_with_forumicon 
forumhome_forumbit_level2_post
forumhome_forumbit_level2_post_with_forumicon 

và xóa đoạn code sau:


<h4 class="nocss_label">{vb:rawphrase forum_statistics}:</h4>
<ul class="forumstats td">
<li>{vb:rawphrase threads}: {vb:raw forum.threadcount}</li>
<li>{vb:rawphrase posts}: {vb:raw forum.replycount}</li>
</ul>
Sau đó vào CSS Templates => forumbits.css, sửa lại thông số % cho phù hợp với diễn đàn của bạn, dưới đây là thông số mà conmotit.com đang dùng.
.forumbit_post .foruminfo {
width: 63%;
min-width: 30%;
float: {vb:stylevar left};
clear: {vb:stylevar right};
min-height: {vb:stylevar forumicon_size};
}
Độ rộng last post Info:


.forumbit_post .forumrow .forumlastpost {
width: 29%;
font-size: {vb:stylevar mid_fontSize};
padding-top: {vb:math {vb:stylevar padding}/2};
Forumhead 'Last Post' title alignment


.forumbit_nopost .forumhead .forumtitle {
font-size: {vb:stylevar font.fontSize};
min-width: 67%;
}
Chỉnh sửa độ rộng (width:...% cho phù hợp


Cuối cùng có thể vào Settings - Options - Forum Listings Display Options - Last Thread Title Maximum Displayed Characters, và giới hạn số kí tự tên của last post trên forumhome

Sưu tâm

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN