Phân tích quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
Đăng lúc 10/06/2012 06:41:00 AM

Phân tích quan niệm của HCM về vai trò và bản chất của Đảng cộng sản VN

- Vai trò của ĐCSVN
+ Theo HCM Đảng lựa chọn con đường CM, xác định chiến lược, sách lược, phương pháp đúng đắn cho CM. Người cho rằng: “ Muốn khỏi đi lạc phương hướng, quần chúng phải có Đ lãnh đạo để nhận rõ tình hình, đường lối và định phương châm cho đúng”
+ Đ tổ chức, đk, tập hợp lực lượng CM trong nước:
· Theo HCM sức mạnh của quần chúng nhd chỉ được phát huy khi có Đ lãnh đạo: “ Lực lượng của gc công nhân và nhd lao động là rất to lớn, là vô cùng vô tận. Nhưng lực lượng ấy cần phải có Đ lãnh đạo mới chắc thắng lợi”
· CM là 1 cuộc đtr gian khổ, lâu dài. Muốn thắng lợi thì quần chúng phải được tổ chức rất chặt chẽ. Vì vậy phải có Đ để tổ chức và giáo dục nhd thành một đội quân thật mạnh mẽ, để đánh đổ kẻ địch, giành lấy chính quyền.
+ Theo HCM vai trò của Đ còn được thể hiện ở chỗ Đ còn phải tiến hành đk các lực lượng CM quốc tế.Trong tác phẩm “ Đường cách mệnh người viết: CM trước hết phải cần có Đảng CM để trong thì vận động tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với các dt bị áp bức và gc vô sản mọi nơi”
+ Khi CM giành được thắng lợi rồi thì theo HCM vẫn cần có Đảng lãnh đạo.
+ Vai trò của Đảng theo HCM còn thể hiện ở vai trò tiên phong, gương mẫu, thu hút, tập hợp quần chúng của cán bộ, đảng viên.

- Bản chất của ĐCS
+ ĐCSVN là Đảng của GCCN:
· Mục tiêu, lý tưởng của Đ là chủ nghĩa cộng sản
· Nền tảng tư tưởng- lý luận của Đ là chủ nghĩa M-L
· Đảng tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của đảng kiểu mới của gc vôsản của Lênin
+ ĐCSVN là Đảng của nhd lao động, là Đảng của dt
· Cơ sở xh của Đ là ngoài gc công nhân, đảng còn tập hợp đông đảo các giai tầng khác đứng trong hàng ngũ của mình.
· Đảng không chỉ đại diện cho lợi ích của gc công nhân mà đảng còn đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc.
 

Nếu bạn thấy bài viết này hay và có ích với bạn hãy nhấn nhấn "Thank" và chia sẻ bài viết này nhé 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN