Giáo trinh microsoft excel
Đăng lúc 9/02/2012 11:18:00 AM
Link Down:
Thông tin Tài liệu:
II.7 - KIỂU CỦA TOÁN HẠNG VÀ CHIỀU DÀI CỦA TOÁN HẠNG......................34
II.8 - TÁC VỤ MÀ LỆNH THỰC HIỆN.............................................. .........................34
II.9 - KIẾN TRÚC RISC ( REDUCED INSTRUCTION SET COMPUTER).................................35
II.10 - KIỂU ĐỊNH VỊ TRONG CÁC BỘ XỬ LÝ RISC.............................................. ...........37
II.10.1 - Kiểu định vị thanh ghi.................................................. ................................37 
II.10.2 - Kiểu định vị tức thì.................................................. ..................................37 
II.10.3 - Kiểu định vị trực tiếp.................................................. ............................38 
II.10.4 - Kiểu định vị gián tiếp bằng thanh ghi + độ dời..........................................38 
II.10.5 - Kiểu định vị tự tăng.................................................. .......................38 
II.11 - NGÔN NGỮ CẤP CAO VÀ NGÔN NGỮ MÁY..............................................3 9
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG II................................................ ..........41
CHƯƠNG III: TỔ CHỨC BỘ XỬ LÝ................................................ ..........................42
III.1. ĐƯỜNG ĐI CỦA DỮ LIỆU.............................................. ...................................42
III.2. BỘ ĐIỀU KHIỂN............................................. .................................................. ..44
III.2.1. Bộ điều khiển mạch điện tử.................................................. .........................44 
III.2.2. Bộ điều khiển vi chương trình:.................................................. ....................45 
III.3. DIỄN TIẾN THI HÀNH LỆNH MÃ MÁY............................................... ................46
III.4. NGẮT QUÃNG (INTERRUPT)....................................... ..................................47
III.5. KỸ THUẬT ỐNG DẪN (PIPELINE)........................................ ...........................48
III.6. KHÓ KHĂN TRONG KỸ THUẬT ỐNG DẪN............................................... ...........49
III.7. SIÊU ỐNG DẪN............................................... ..........................................51
III.8. SIÊU VÔ HƯỚNG (SUPERSCALAR)..................................... ..............................52
III.9. MÁY TÍNH CÓ LỆNH THẬT DÀI VLIW (VERY LONG INSTRUCTION WORD)............................................. .................................................. ..................53
III.10. MÁY TÍNH VECTƠ............................................. ..............................................53
III.11. MÁY TÍNH SONG SONG.............................................. .......................................53
III.12 KIẾN TRÚC IA-64................................................ ...........................................59
a) Đặc trưng của kiến trúc IA-64:.................................................. .......................59 
b) Định dạng lệnh trong kiến trúc IA-64.................................................. .............60 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG III............................................... ..........

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN