Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Khá chi tiết
Đăng lúc 9/07/2012 06:29:00 AM
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT 
1.1. Tầm quan trọng của CTDL & GT trong một đề án tin học 
1.2. Đánh giá Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật 
1.3. Kiểu dữ liệu 
Câu hỏi và bài tập 
CHƯƠNG 2: KỸ THUẬT TÌM KIẾM (Searching) 
2.1. Khái quát về tìm kiếm 
2.2. Các giải thuật tìm kiếm nội 
2.3. Các giải thuật tìm kiếm ngoại 
Câu hỏi và bài tập 
CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT SẮP XẾP (SORTING) 
3.1. Khái quát về sắp xếp 
3.2. Các giải thuật sắp xếp nội 
3.3. Các giải thuật sắp xếp ngoại 
Câu hỏi và bài tập 
CHƯƠNG 4: DANH SÁCH (LIST) 
4.1. Khái niệm về danh 
4.2. Các phép toán trên danh đặcdụng 
4.4. Danh sách liên kết 
4.5. Danh sách hạn 
Câu hỏi và bài tập . 
CHƯƠNG 5: CÂY (TREE) 
5.1. Khái niệm – Biểu diễn cây 
5.2. Cây nhị phân 
5.3. Cây cân bằng 
Câu hỏi và bài tập 
ÔN TẬP (REVIEW) 
Hệ thống lại các Cấu trúc dữ liệu và các Giải thuật đã học 
Câu hỏi và Bài tập ôn tập tổng hợp

      Password : wWw.kenhdaihoc.com


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN