Nội dung gồm:
Chương I : Thuật toán và phân tích thuật toán
Chương II : Đệ quy
Chương III : Các dữ liệu có cấu trúc
Chương IV : Danh sách
Chương V : Cây
Chương VI : Bảng băm
Chương VII : Sắp xếp
Chương VIII : Tìm kiếm
Chương IX : Đồ thị
Chương X : Các kỹ thuật thiết kế thuậ toán

      Password : wWw.kenhdaihoc.com