phục Lỗi khi cài đặt Xenforo
Đăng lúc 8/16/2012 12:07:00 PM
Khi bạn tiến hành cài đặt XenForo hiện lên thông báo này:
XenForo 1.1.2 - Errors

The following errors occurred while verifying that your server can run XenForo:

PHP must not be running in safe_mode. Please ask your host to disable the PHP safe_mode setting.
The directory ../public_html/data must be writable. Please change the permissions on this directory to be world writable (chmod 0777). If the directory does not exist, please create it.


Việc safe mode ON làm cho quá trình cài đặt không thể thành công. Cách khắc phục như sau:


Đầu tiên bạn nên CHMOD 777 với thư mục: ../public_html/data và thư mục../public_html/internal_data ( nếu khi cài đặt yêu cầu)


Sau đó vào vào đường dẫn này: ../public_html/library/XenForo/Install/Model/Install.php
tìm và xóa đoạn code sau trong file Install.php ( Có thể vì phiên bản cập nhật mà cấu trúc sẽ khác, nên tìm đoạn này: php_must_not_be_in_safe_mode) :


if (@ini_get('safe_mode'))
{
$errors['safe_mode'] = new XenForo_Phrase('php_must_not_be_in_safe_mode');
}

Đối với XenForo v1.1.2

if ($isSafeMode)
{
$errors['safe_mode'] = new XenForo_Phrase('php_must_not_be_in_safe_mode');
}

Sau đó tiếp tục cài đặt, chúc bạn thành công.

Sưu tầm- Trích FORUM thủ thật xenforo

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN