Giáo trình Lập trình Windows - C#
Đăng lúc 8/15/2012 03:06:00 PM

MỤC LỤC

Trích: Box CNTT - Diễn đàn đại học
Chương 1. Cơ bản ngôn ngữ C# ............................................................................................ 1
I. Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008 ...................................................................................... 1
II. Môi trường lập trình..................................................................................................... 2
III. Biến, hằng, toán tử ....................................................................................................... 3
IV. Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2008............. 5
V. Kiểu dữ liệu ................................................................................................................. 9
VI. Cấu trúc điều khiển .................................................................................................... 10
VII. Cấu trúc lặp ................................................................................................................ 12
Chương 2. Xây dựng Windows Forms Application ........................................................... 15
I. Sử dụng Visual Studio 2008 ...................................................................................... 15
II. Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, … .................................... 18
III. Menu và ToolBar ....................................................................................................... 30
IV. Common Dialog......................................................................................................... 30
Chương 3. Array – String – Exception ............................................................................... 34
I. Mảng 1 chiều ............................................................................................................. 34
II. Mảng nhiều chiều....................................................................................................... 37
III. String.......................................................................................................................... 40
IV. Exception ................................................................................................................... 45
Chương 4. Class – Object - Method .................................................................................... 47
I. Khái niệm................................................................................................................... 47
II. Định nghĩa lớp (Class) ............................................................................................... 47
III. Phương thức (Method) ............................................................................................... 50
Chương 5. SQL Server 2008 ................................................................................................ 54
I. Tổng quan về SQL ..................................................................................................... 54
II. Tổng quan về CSDL quan hệ..................................................................................... 55
III. Table (Bảng) .............................................................................................................. 58
IV. Câu lệnh truy vấn ....................................................................................................... 66
V. Một số hàm thường dùng trong SQL Server ............................................................. 70
Chương 6. Lập trình kết nối CSDL SQL Server ............................................................... 72
I. Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu. ............................................................................ 72
II. Sử dụng control.......................................................................................................... 73
III. Các thao tác trên dữ liệu: Thêm - Sửa - Xóa với ADO.NET..................................... 78
Chương 7. Xây dựng ứng dụng............................................................................................ 85
I. Chuẩn bị. .................................................................................................................... 85
II. Sử dụng control.......................................................................................................... 85
III. Sử dụng database ....................................................................................................... 88

Download => http://www.mediafire.com/?bwzdj8ziyiv8bpt

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN