Đề thi Kế toán tài chính 2
Đăng lúc 8/29/2012 06:16:00 PM

Câu 1. DN biếu tặng tài sản từ đối tác kinh doanh. Kế toán DN ghi nhận tổng giá trị tài sản tăng vốn KD. Nhận xét việc hoạch toán của công ty. Giải thích và nêu định khoản
Câu 2. Nêu phương pháp kế toán vay dài hạn của DN

Câu 3. 
a. Phát hành 1000 trái phiếu, kỳ hạn 4 năm, 1000đ/TP. Giá 950/1 TF, lãi suất 9,8%/năm, lãi trả sau khi thanh toán TF, DN đã nhận được tiền + chuyển vài tài khoản 112. 

B,
 Tái phát hành 1000 CP quỹ, thu bằng tài khoản tiền gửi ngân hàng (đã báo có)

C,
 Xuất kho thành phẩm bán cho KH, giá vốn 400k, giá bán chưa VAT 48k, Chiết khấu thương mại là 5%, thuế TNDN 10%, khách hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản (đã nhận phiếu báo có của ngân hàng)

d, 
Chi phí kinh doanh
- Lương NVBH 20.000đ, lương NVQL 10.000
- Trích theo lương quy định
- Trích khấu hao TSCĐ ở bộ phận quản lý DN: 20.000
- Dự phòng CF BH sp: 10.000, dự phòng còn lại của kỳ trước 20.000
- Dự phòng trợ cấp thất nghiệp: 10.000đ
e/Chuyển Tk 112: 20.000 USD trả nợ người bán
Tỷ giá xuất quỹ bình quân: 19.000đ/USD, tỷ giá ghi sổ 19.200 đ/USD
f, Nhận được giấy báo của ngân hàng
- Cổ tức được chia từ hoạt động đầu tư: 30.000
- Truy thu thuế VAT của năm trước: 10.000

g/ 
Tài khoản 511: 100.000
Tài khoản 632: 50.000
Kết chuyển doanh thu, chi phí => xác định kết quả kinh doanh trước thuế
Thuế TNDN 25%, 
Biết: Nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Xem nhiều hơn tại đây

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN