Cách chống spam link cho XenForo
Đăng lúc 8/24/2012 12:00:00 PM
Để chống việc spam link tràn lan cố tình hay vô tình tại diễn đàn XenForo , và làm cho Google không theo những link spam đó. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn một cách đơn giản và nhanh nhất.


Áp dụng cho XenForo v1.1.2, các phiên khác cũng tương tự. Bạn vào đây: XenForo 
v1.1.2/forum/library/XenForo/Helper


File làm việc: String.php ( XenForo v1.1.2/forum/library/XenForo/Helper/ String.php) tìm đoạn sau:
public static function getLinkClassTarget($url)
{
$target = '_blank';
$class = 'externalLink';
$type = 'external';

$urlInfo = @parse_url($url);
if ($urlInfo)
{
$host = $urlInfo['host'] . (!empty($urlInfo['port']) ? ":$urlInfo[port]" : '');
if ($host == XenForo_Application::$host)
{
$target = '';
$class = 'internalLink';
$type = 'internal';
}
}

return array($class, $target, $type);
}


Và thay thế bằng đoạn sau:


public static function getLinkClassTarget($url)
{
$target = '_blank';
$class = 'externalLink" rel="nofollow '; # Thêm vào rel="nofollow", lưu ý không có dấu " ở cuối cùng.
$type = 'external';

$urlInfo = @parse_url($url);
if ($urlInfo)
{
$host = $urlInfo['host'] . (!empty($urlInfo['port']) ? ":$urlInfo[port]" : '');
if ($host == XenForo_Application::$host) # Đây là check tên miền đang sử dụng, không cần thay đổi.
{
$target = '';
$class = 'internalLink';
$type = 'internal';
}


# Đây là tùy biến, nếu bạn muốn cho phép 1 tên miền nào đó được Google theo link, và thêm target="_blank" để mở 1 cửa số mới.
if ($host == "kenhdaihoc.com")
{
$target = '_blank ';
$class = 'internalLink';
$type = 'internal';
}
}

return array($class, $target, $type);
}

Tùy vào từng forum mà các cách tùy biến khác nhau, cho phép Google theo các link từ site: mở cửa sổ mới, còn các link khác thì không cho phép Google theo link.
Với các mã nguồn có phiên bản khác, bạn cũng tìm đoạn public static function getLinkClassTarget($url) và tiến hành giống như vậy.
Chúc bạn thành công.
Sưu tầm

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN