Thử tài IQ Hóa học của bạn (Phần I)
Đăng lúc 7/22/2012 10:15:00 AM

IQ  CHEMISTRY 1
Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7:  Hãy chọn một trong 4 nguyên tố ở các phương án đã cho, ở mỗi câu để điền vào dấu chấm hỏi cho hợp logic.
Câu 1: Li, Be, Na, Mg, K?
A. Rb.                  B. Cs.                          C. Ca.                          D. Sr.
Câu 2: Li, B, Na,  Al, K?
A. Rb.                  B. Cs.                          C. Ca.                          D. Ga.
Câu 3: Li, C, Na,  Si, K?
A. Ge.                  B. Sn.                          C. Pb.                          D. Sr.
Câu 4: Li, N, Na, P, K?
A. Sb.                   B. As.                          C. Bi.                           D. Cl.
Câu 5: Li, O, Na, S, K?
A. Ge.                  B. Po.                          C. Te.                          D. Se.
Câu 6: Li, F, Na, Cl, K?
A. I.                      B. Br.                          C. Pb.                          D. Sr.
Câu 7: Li, He, Na, Ne, K?
A. Ge.                  B. Sn.                          C. Ar.                          D. Xe.
Câu 8: Hãy chọn một trong 4  cấu hình electron dưới đây để điền vào dấu chấm hỏi cho hợp logic.
[He]2s1            [He]2s2.           [Ne]3s1.
[Ne]3s2.           [Ar]4s1.            ?
A. [Ar]4s2.                                                B. [Kr]5s2.
C.  [Xe]6s2.                                               D.  [Rn]7s2.
Câu 9: Hãy chọn một trong 4 nguyên tố dưới đây để điền vào dấu chấm hỏi cho hợp logic.
O16, N14, S32, Si28, Cu64?
A. Zn.                   B. Fe.                          C. Al.                          D. Mn.
Câu 10, 11, 12: Hãy chọn một trong 4 phương án đã cho ở mỗi câu để điền vào dấu chấm hỏi chô hợp logic.
Câu 10: N2, Cu(OH)2, CO, H2SO4, C2H4, ?
A. H3PO4.                                                            B. HCl.
C.  H2SO3.                                                 D. H2S.
Câu 11: CO2, N2, N2O, CO, CH3CHO, ?
A. CH4.                                                    B. C2H6.
C.  C2H4.                                                   D. C2H2.
Câu 12: C3H7OH, NO2, CH3COOH, C2H5OH, HCOOCH3, ?
A. C3H5OH.                                             B. HCOOH.
C.  SO2.                                                     D. CH3CHO.
Câu 13, 14, 15, 16: Hãy chọn một trong 4 oxit ở các phương án đã cho ở mỗi  câu trên để điền vào dấu chấm hỏi cho hợp logic.
Câu 13: CaO, CO2, BaO, SO2, MgO, ?
A. ZnO.                                                    B. P2O5.
C.  PbO.                                                    D. CuO.
Câu 14: NO2, Na2O, N2O5, BaO, SO3, ?
A. CO2.                                                    B. SiO2.
C.  SrO.                                                     D. NO2.
Câu 15: CaO, Al2O3, BaO, ZnO, MgO, ?
A. CO2.                                                    B. SiO2.
C.  SrO.                                                     D. Cr2O3.
Câu 16: NO2, N2O, N2O5, NO, SO3, ?
A. CO.                 B. SiO2.                       C. SrO.                        D. Cr2O3.
Câu 17: Hãy chọn một trong 4 hiđroxit dưới đây để  điền vào dấu chấm hỏi cho hợp logic.
NaOH, Zn(OH)2, KOH, Al(OH)3, Ca(OH)2, ?
A. LiOH.                                                  B. CsOH.
C.  Mg(OH)2.                                            D. Cr(OH)3.
Câu 18, 19: Hãy chọn một trong 4 phương án đã cho ở mỗi câu để điền vào dấu chấm hỏi cho hợp logic.
Câu 18: KMnO4, H2S,  K2Cr2O7, HI, HNO3, ?
A. MnO2.                                                 B. KClO3.
C.  NH3.                                                    D. PbO2.
Câu 19: HI, HNO3, H2S, K2Cr2O7, NH3, ?
A. MnO2.                                                  B. BaO.
C. K2O.                                                     D. CaO.
 Ngọc Bình

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN