Mod Thông Báo Giống Facebook cho VBb4
Đăng lúc 7/28/2012 06:09:00 PM
Mod Thông Báo Giống Facebook cho VBb4
Demo:
Download đính kèm và làm theo hướng dẫn:
1) Upload file lên host theo như thư mục trong file đính kèm

2) Upload product xml vào AdminCP

3) Tìm teample "header" :

Tìm:
<li class="welcomelink">
{vb:rawphrase  welcome_x_link_y,
 {vb:raw bbuserinfo.username}, 
{vb:link member,
 {vb:raw  bbuserinfo
}}}</li>


Thêm vào bên dưới:<vb:if condition="is_member_of($bbuserinfo, 2,5,6,7)">
 <!-- start livenotifications -->


                <li class="popupmenu
 {vb:raw ln_notificationclass}" id="livenotifications">                    
<a onclick="ln_fetchnotifications();
 return  false;" class="popupctrl" 
    href="usercp.php{vb:raw  session.sessionurl_q}"> 
           <img src="{vb:stylevar  imgdir_misc}/world.png" height="16" width="16" /><span  
        class="livenotifications_num" style="<vb:if  
condition="$ln_notificationcount">visibility: visible;<vb:else  />visibility: hidden;
</vb:if>"  id="livenotifications_num">
         {vb:raw  ln_notificationcount}
</span></a>                    
<ul class="popupbody popuphover" id="livenotifications_list">                        
<li class="livenotifications_loading">&nbsp;</li>                    
</ul>                
</li>                
<!-- end livenotifications -->               
 </vb:if>[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?9q1oqyysmgpe4en
Trích: http://kenhdaihoc.com/forum/threads/7327-Mod-Thong-Bao-Giong-Facebook-cho-VBb4.kdh

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN