[Học tiếng anh] I turn to you – Christina Aguilera
Đăng lúc 7/26/2012 08:49:00 PM


Hướng dẫn học bài.
1 / Những từ mới trong bài được gạch dưới sẵn cho bạn. Để báo cho hệ thống biết từ này bạn đã biết, hãy nhấp đôi chuột trái, sau đó nhấp chuột phải để cập nhật trạng thái của từ.
2 / Để nhớ từ mới lâu hơn, hãy thử đoán nghĩa của từ đó trước khi tra tự điển. Để tra nghĩa của từ, hãy nhấp đôi chuột vào từ đó.
3 / Từ bạn vừa học sẽ được tô đỏ để giúp bạn dễ chú ý. Từ vừa học sẽ được chuyển vào nhóm từ đã biết sau khi bạn ôn lại nhiều lần.


When I'm lost in the rain,
In your eyes I know I'll find the light to light my way.
And when I'm scared and losing ground;
When my world is going crazyyou can turn it all around.
And when I'm down you're therepushing me to the top.
You're always theregiving me all you've got.
For a shield from the storm;
For a friendfor a love
To keep me safe and warm,
I turn to you.
For the strength to be strong;
For the will to carry on;
For everything you do;
For everything that's true,
I turn to you.
When I lose the will to win,
I just reach for you and I can reach the sky again.
I can do anything,
'Cause your love is so amazing; 'cause your love inspires me.
And when I need a friendyou're always on my side;
Giving me faith that gets me through the night.
For a shield from the storm;
For a friendfor a love
To keep me safe and warm,
I turn to you.
For the strength to be strong;
For the will to carry on;
For everything you do;
For everything that's true,
I turn to you.
For the arms to be my shelter through all the rain;
For truth that will never change;
For someone to lean on;
for a heart I can rely on through anything;
For that one who I can run to....
I turn to you.
For a shield from the storm;
For a friendfor a love
To keep me safe and warm,
I turn to you.
For the strength to be strong;
For the will to carry on;
For everything you do;
For everything that's true,
I turn to you.
For a shield from the storm;
For a friendfor a love
To keep me safe and warm,
I turn to you.
For the strength to be strong;
For the will to carry on;
For everything you do;
For everything that's true...
For everything you do;
For everything that's true,
I turn to you...
Lyric by Diane Warren
Trích:  FORUM

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN