Đáp án đề thi môn LÝ khối A năm 2012 mã đề 196, 371, 527, 683, 749, 985
Đăng lúc 7/05/2012 04:18:00 PM

Đáp án đề thi môn LÝ khối A năm 2012 mã đề 196, 371, 527, 683, 749, 985 của các thầy cô giáo bộ môn ly và đáp án đề thi VẬT LÝ khối A năm 2012 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo:


+ Mã Đề 196:
1.C - 2.B -3.C - 4.C - 5.B - 6.B - 7.A - 8.A - 9.A - 10.D
11.B - 12.A - 13.B - 14.A - 15.C - 16.A - 17.C - 18.D - 19.A - 20.B
21.C - 22.D - 23.B - 24.D - 25.B - 26.D - 27.A - 28.C - 29.A - 30.D
31.A - 32.B - 33.A - 34.B - 35.B - 36.B - 37.A - 38.C - 39.A -40.D
41.D - 42.D - 43.D - 44.C - 45.C - 46.C - 47.B - 48.B - 49.D - 50.C
51.A - 52.D - 53.B - 54.B - 55.B - 56.D - 57.D - 58.C - 59.A - 60.A


+ Mã Đề 371:
1.D - 2.D -3.C - 4.B - 5.A - 6.C - 7.D - 8.D - 9.C - 10.D
11.C - 12.B - 13.A - 14.A - 15.C - 16.D - 17.C - 18.B - 19.C - 20.A
21.B - 22.A - 23.D - 24.C - 25.D - 26.A - 27.B - 28.C - 29.B - 30.A
31.A - 32.D - 33.B - 34.C - 35.D - 36.C - 37.C - 38.C - 39.A -40.D
41.B - 42.C - 43.C - 44.C - 45.B - 46.D - 47.C - 48.B - 49.B - 50.A
51.B - 52.C - 53.D - 54.D - 55.C - 56.A - 57.D - 58.A - 59.A - 60.B
+ Mã Đề 683:
1.B - 2.D -3.B - 4.B - 5.C - 6.B - 7.B - 8.D - 9.C - 10.C
11.A - 12.B - 13.B - 14.C - 15.A - 16.A - 17.B - 18.D - 19.D - 20.D
21.A - 22.B - 23.A - 24.A - 25.C - 26.A - 27.B - 28.C - 29.C - 30.B
31.B - 32.A - 33.A - 34.B - 35.B - 36.A - 37.D - 38.D - 39.D -40.C
41.B - 42.B - 43.B - 44.C - 45.A - 46.D - 47.C - 48.B - 49.B - 50.B
51.A - 52.C - 53.B - 54.D - 55.D - 56.C - 57.D - 58.A - 59.B - 60.C


+ Mã Đề 749:
1.C - 2.A -3.B - 4.D - 5.B - 6.A - 7.D - 8.C - 9.B - 10.B
11.C - 12.B - 13.D - 14.C - 15.B - 16.D - 17.D - 18.B - 19.D - 20.D
21.B - 22.A - 23.D - 24.A - 25.A - 26.D - 27.B - 28.A - 29.B - 30.D
31.A - 32.A - 33.C - 34.D - 35.C - 36.B - 37.B - 38.C - 39.A -40.D
41.A - 42.A - 43.A - 44.D - 45.A - 46.A - 47.D - 48.B - 49.C - 50.A
51.B - 52.A - 53.C - 54.C - 55.C - 56.B - 57.C - 58.C - 59.D - 60.C

+ Mã Đề 958:
1.D - 2.C -3.A - 4.A - 5.A - 6.D - 7.C - 8.D - 9.D - 10.C
11.C - 12.B - 13.C - 14.D - 15.B - 16.C - 17.A - 18.A - 19.C - 20.A
21.A - 22.D - 23.C - 24.B - 25.B - 26.C - 27.C - 28.B - 29.A - 30.D
31.C - 32.B - 33.B - 34.C - 35.D - 36.A - 37.A - 38.D - 39.C -40.B
41.D - 42.A - 43.C - 44.C - 45.B - 46.D - 47.D - 48.A - 49.B - 50.D
51.D - 52.D - 53.A - 54.C - 55.B - 56.A - 57.B - 58.A - 59.D - 60.B


+ Mã Đề 527:LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN