Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh ra đời, đối tượng và mục đích của bản Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)
Đăng lúc 7/03/2012 09:11:00 PM

Đề 11: Anh (chị) hãy trình bày hoàn cảnh ra đời, đối tượng và mục đích của bản Tuyên ngôn độc lập (Hồ Chí Minh)

I. Hoàn cảnh sáng tác

- Tháng 8/1945 nhân cơ hội Nhật đầu hàng Đồng Minh, Đảng đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa,cướp chíng quyền, giành lại độc lập. Nền độc lập vừa giành lại được có nguy cơ bị đe dọa trước tình hình chính trị phức tạp.

- Trên thế giới, nội bộ phe đồng minh có mâu thuẫn giữa Anh.Pháp,Mĩ và Liên xô.thep nhận định của Đảng cộng sản VN trong hội nghị đảng toàn quốc 15/8/1945 thì mâhu thuẫn đó có thể dẫn đến việc "Anh và Mĩ nhân nhượng với Pháp, cho Pháp quay trỏ lại Đông Dương". Hơn nữa, Pháp đã dùng những chiêu bài,luận điệu xảo trá để che mắt dư luận thế giới như Khai hóa văn minh,bảo hộ thuộc địa...để quay trỏ lại xam lược nước ta lần nữa.....

- Trong nước,20 vạn quân Tưởng Giới Thạch ở miền bắc lấy danh nghĩa la giải giáp vũ khí quân Nhật nhưng thực chất là dọn đường cho Mĩ vào Đông Dương, phía nam quân Pháp lấp sau anh hòng chiếm lại Đông Nam Bộ...

- Trước tình hình đó , 26/8/1945 chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt bắc quay trỏ về thủ đô Hà Nội.Tại căn nhà số 48, phố Hàng Ngang người đã soạn thảo bản "Tuyên ngôn độc lập".

- Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình, Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam trước sự chứng kiến của hàng vạn đồng bào trong và ngoài nước.

II. Đối tượng sáng tác

- Thực dân Pháp - kẻ thù nguy hiểm nhất của nước Việt Nam mới

- Phe Đồng minh và nhân dân thế giới

- Toàn thể dân tộc Việt Nam

III. Mục đích sáng tác

-Răn đe.cảnh cáo trước dã tâm xâm lược của Pháp và Mĩ

-Tranh thủ sự ủng hộ.giúp đỡ của nhân dân thế giới

-Tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân ,khai sinh ra nươc Việt Nam độc lập

-Cổ vũ, khích lệ tinh thần của nhân dân Việt Nam

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN