Đồ án Android
Đăng lúc 6/20/2012 05:51:00 PM

MỤC LỤC 
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................. ................... 4 
1. LỊCH SỬ ANDROID .................................................. ................................ 4 
2. DELVING VỚI MÁY ẢO DALVIK .................................................. ......... 5 
3. KIẾN TRÚC CỦA ANDROID .................................................. .................. 5 
3.1. Tầng ứng dụng .................................................. .................................. 6 
3.2. Application framework .................................................. ...................... 6 
3.3. Library .................................................. .............................................. 7 
3.4. Android Runtime .................................................. ............................... 7 
3.5. Linux kernel .................................................. ...................................... 8 
4. ANDROID EMULATOR .................................................. ......................... 8 
5. CÁC THÀNH PHẦN TRONG MỘT ANDROID PROJECT ...................................... 9 
5.1. AndroidManifest.xml .................................................. ........................ 9 
5.2. File R.java .................................................. ....................................... 10 
6. CHU KỲ ỨNG DỤNG ANDROID .................................................. ......... 11 
6.1. Chu kỳ sống thành phần .................................................. .................. 12 
6.2. Activity Stack .................................................. .................................. 12 
6.3. Các trạng thái của chu kỳ sống .................................................. ........ 13 
6.4. Chu kỳ sống của ứng dụng .................................................. .............. 13 
6.5. Các sự kiện trong chu kỳ sống của ứng dụng ..................................... 14 
6.6. Thời gian sống của ứng dụng .................................................. ........... 14 
6.7. Thời gian hiển thị của Activity .................................................. ........ 14 
6.8. Các phương thức của chu kỳ sống .................................................. ... 14 
7. CÁC THÀNH PHẦN GIAO DIỆN TRONG ANDROID ........................... 16 
7.1. View.............................................. .................................................. .. 16 
7.2. ViewGroup .................................................. ...................................... 16 
7.2.1. LinearLayout .................................................. ........................... 16 
7.2.2. FrameLayout .................................................. ........................... 17 
7.2.3. AbsoluteLayout .................................................. ....................... 17 
7.2.4. RetaliveLayout .................................................. ........................ 18 
7.2.5. TableLayout .................................................. ............................ 18 
7.3. Button .................................................. ............................................. 18 
7.4. ImageButton .................................................. .................................... 19 
7.5. ImageView .................................................. ...................................... 20 
7.6. ListView .................................................. ......................................... 20 
7.7. TextView .................................................. ........................................ 21 
7.8. EditText .................................................. .......................................... 21 
7.9. CheckBox.......................................... ................................................ 22 
7.10. MenuOptions .................................................. ............................... 22 
7.11. ContextMenu .................................................. ............................... 24 
7.12. Quick Search Box .................................................. ........................ 24 
7.13. Activity & Intend............................................ ............................... 25 
7.13.1. Activity.......................................... ............................................ 25 
7.13.2. Intent .................................................. ....................................... 26 
8. CONTENT PROVIDER VÀ URI .................................................. ............ 28 
9. BACKGROUND SERVICE .................................................. ................... 29 
10. TELEPHONY .................................................. ......................................... 32 
11. SQLITE .................................................. .................................................. 32 
12. ANDROID & WEBSERVICE .................................................. ................ 33 
12.1. Khái niệm Web service và SOAP .................................................. 33 
12.2. Giới thiệu về XStream .................................................. ................. 34 
12.3. Thao tác với web service trong Android ........................................ 36 
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG ............................... 38 
13. ĐẶC TẢ BÀI TOÁN............................................. .................................... 38 
14. ĐẶC TẢ CHỨC NĂNG .................................................. .......................... 38 
14.1. Upload phone book.............................................. .......................... 38 
14.2. Revert phone book .................................................. ....................... 39 
14.3. Send contact .................................................. ................................ 40 
14.4. Reveive contact .................................................. ........................... 40 
14.5. Export contact tới SD Card .................................................. .......... 40 
14.6. Import contact từ SD Card .................................................. ........... 41 
14.7. Account Manager .................................................. ........................ 41 
14.7.1. Login .................................................. ....................................... 41 
14.7.2. Change password .................................................. ..................... 41 
14.7.3. Restore account .................................................. ....................... 41 
14.7.4. Create account .................................................. ......................... 42 
15. CÁC BIỂU ĐỒ HỆ THỐNG .................................................. ................... 42 
15.1. Biểu đồ Usercase .................................................. ......................... 42 
15.1.1. Restore account .................................................. ....................... 43 
15.1.2. Export Contact vào SD Card .................................................. .... 43 
15.1.3. Import Contact từ SD Card .................................................. ...... 43 
15.1.4. Login .................................................. ....................................... 44 
15.2. Biểu đồ Class............................................. .................................... 44 
15.2.1. Biểu đồ Class giữa các thành phần giao diện ............................. 44 
15.3. Biểu đồ Class Contact........................................... ......................... 44 
15.4. Biểu đồ Class ContactProvider .................................................. .... 44 
15.5. Class Webservice .................................................. ........................ 45 
15.6. Biểu đồ Sequence .................................................. ........................ 45 
15.6.1. Login .................................................. ....................................... 45 
15.6.2. Create new account .................................................. .................. 46 
15.6.3. Restore account .................................................. ....................... 47 
15.6.4. Upload phone book .................................................. .................. 48 
15.6.5. Revert phone book .................................................. ................... 48 
15.6.6. Export Contact to SD Card .................................................. ...... 49 
15.6.7. Import Contact from SD Card .................................................. .. 49 
15.6.8. Send Contact .................................................. ........................... 49 
15.7. Biểu đồ Activity .................................................. .......................... 51 
15.7.1. Change password .................................................. ..................... 51 
15.7.2. Export Contact to SD Card .................................................. ...... 52 
15.7.3. Upload phone book .................................................. .................. 52 
15.7.4. Send Contact .................................................. ........................... 53 
15.7.5. Revert phone book .................................................. ................... 53 
15.7.6. Import Contact from SD Card .................................................. .. 54 
16. CƠ SỞ DỮ LIỆU WEB SERVICE .................................................. .......... 54 
CHƯƠNG 3: DEMO ỨNG DỤNG .................................................. ................. 57 
17. MỘT VÀI HÌNH ẢNH ỨNG DỤNG .................................................. ...... 57 
18. SƠ ĐỒ LIÊN KẾT CÁC MÀN HÌNH VÀ DIALOG ................................. 58 
18.1. Danh sách các liên kết màn hình mức 1&2 .................................... 58 
18.2. Danh sách liên kết các màn hình mức 3 ......................................... 58 
18.2.1. Màn hình View Contact .................................................. ........... 58 
18.2.2. Màn hình danh sách các Contact mới ......................................... 58 
18.2.3. Màn hình danh sách phone bool đã upload................................. 58 
19. ĐÁNH GIÁ ỨNG DỤNG .................................................. ....................... 59 
20. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI......................................... 59 
21. KẾT LUẬN............................................ ......................................... . 60


Link download 1 

link download 2

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN