Đề thi thử đại học môn Lịch Sử năm 2012- Đề thu thử số 32
Đăng lúc 6/15/2012 09:16:00 PM

ĐỀ THI THỬ SỐ 32

PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm) 
Trình bày bối cảnh thế giới của sự sụp đổ “Trật tự hai cực Ianta” và xu hướng thiết lập trật tự thế giới đơn cực của Mĩ trong những năm 1991 – 2000.

Câu II (2,0 điểm) 
Nêu khái quát các khuynh hướng chính trị và biểu hiện của nó trong phong trào yêu nước chống thực dân Pháp xâm lược từ đầu thế kỷ XX cho đến khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930.

Câu III (2,0 điểm) 
Tóm tắt quá trình chuyển biến của Nguyễn Ái Quốc từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản. 

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) 

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)
Trình bày và nhận xét về nhiệm vụ chiến lược trước mắt của cách mạng Việt Nam được Đảng Cộng sản Đông Dương đề ra trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương tháng 7 - 1936, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 11 - 1939 và Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương tháng 5 - 1941.

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)
- Đề cập đến vấn đề xây dựng hậu phương, V.I.Lênin đã có nhận định : “Muốn tiến hành chiến tranh một cách nghiêm chỉnh phải có một hậu phương tổ chức vững chắc.”
Bằng thực tiễn của cuộc kháng chiến chống Pháp, hãy chứng minh rằng: Đảng và nhân dân ta đã xây dựng cho mình một hậu phương vững mạnh. 
- Cho biết tác dụng của việc xây dựng hậu phương đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954).


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN