Đề thi thử đại học môn Lịch Sử năm 2012- Đề thu thử số 19
Đăng lúc 6/15/2012 09:14:00 PM

ĐỀ THI THỬ SỐ 31

PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I (2,0 điểm) 
Tại sao năm 1929, ở nước ta lại diễn ra cuộc đấu tranh xung quanh vấn đề thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ? Nêu kết quả của cuộc đấu tranh.

Câu II (2,0 điểm) 
Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (5 - 1941) đã đưa ra chủ trương giải phóng dân tộc như thế nào ? Tác động của chủ trương đó đối với việc xây dựng lực lượng chính trị cho Cách mạng tháng Tám 1945.

Câu III (3,0 điểm) 
Cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) của dân tộc ta đã được kết thúc như thế nào ? Hãy so sánh sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Pháp với sự kết thúc của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 – 1975) ?

PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) 

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (3,0 điểm)
Nêu những sự kiện tiêu biểu của cách mạng Cuba từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1961. Tại sao nói cách mạng Cuba là lá cờ đầu của phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ latinh?

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (3,0 điểm)
Tại sao cuộc nội chiến ở Trung Quốc (1946 – 1949) lại được coi là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ? Trình bày những thành tựu nổi bật của Trung Quốc trong 10 năm đầu xây dựng chế độ mới.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN