Đề thi thử đại học môn Lịch Sử năm 2012- Đề thu thử số 33
Đăng lúc 6/15/2012 09:17:00 PM

ĐỀ THI THỬ SỐ 33

PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm) 
Lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ thù, tập hợp mọi tầng lớp yêu nước xây dựng khối đoàn kết toàn dân trong các Mặt trận dân tộc thống nhất, đã được Đảng Cộng sản Đông Dương xúc tiến như thế nào trong những năm 1936 - 1945?

Câu II (3,0 điểm) 
Phân tích chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của Đảng Cộng sản Đông Dương và Mặt trận Việt Minh. Nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu III (2,0 điểm) 
Tại sao trong thời kì sau Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương năm 1954, Đảng ta lại chủ trương đấu tranh hòa bình, đấu tranh chính trị mà không tiến hành đấu tranh vũ trang? Tóm tắt diễn biến của phong trào đấu tranh chính trị đòi hòa bình thống nhất nước nhà và giữ gìn lực lượng cách mạng trong những năm 1954 - 1959.

PHẦN RIÊNG (2,0 điểm) 
Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu IV.a hoặc IV.b) 

Câu IV.a. Theo chương trình Chuẩn (2,0 điểm)
Vì sao từ liên minh cùng nhau chống phát xít, sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Liên Xô và Mĩ nhanh chóng chuyển sang thế đối đầu, dần dần đi tới tình trạng Chiến tranh lạnh?

Câu IV.b. Theo chương trình Nâng cao (2,0 điểm)
Cuộc chiến tranh cục bộ nào trong thời kì chiến tranh lạnh được xem là sự đụng đầu trực tiếp đầu tiên giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa bất phân thắng bại? Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử, diễn biến và kết quả của cuộc chiến tranh đó.


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN