Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn ngoại ngữ năm 2012
Đăng lúc 6/04/2012 05:32:00 PM


Đáp án tham khảo kỳ thi Tốt Nghiệp THPT 2012
Môn:Anh


Mã đề: 495 Xem đề 495 tại đây !

1B-2C-3D-4C-5A-6C-7C-8B-9A-10D
11D-12B-13D-14D-15A-16D-17B-18C-19A-20D
21B-22D-23B-24C-25D-26C-27C-28B-29C-30D
31A-32B-33C-34A-35A-36A-37B-38D-39B-40C
41D-42D-43A-44C-45A-46A-47D-48B-49B-50A


Mã đề: 516 Xem đề 516 tại đây !

1D-2D-3A-4A-5B-6C-7C-8C-9A-10B
11B-12B-13B-14C-15A-16D-17B-18B-19C-20A
21B-22B-23C-24A-25D-26C-27D-28B-29B-30C
31D-32D-33A-34C-35C-36B-37D-38A-39B-40D
41C-42D-43D-44A-45A-46C-47D-48A-49D-50A


Mã đề: 647 Xem đề 647 tại đây !

1B-2C-3B-4C-5A-6C-7A-8D-9D-10B
11A-12D-13B-14B-15C-16B-17B-18B-19C-20D
21D-22A-23C-24B-25A-26C-27C-28D-29C-30D
31B-32A-33C-34B-35A-36D-37C-38C-39B-40D
41A-42D-43A-44A-45D-46D-47A-48C-49A-50D

Mã đề: 738 Xem đề 738 tại đây !

1B-2D-3D-4B-5A-6A-7A-8A-9B-10D
11C-12C-13D-14B-15C-16C-17C-18B-19C-20B
21A-22C-23C-24D-25B-26A-27A-28C-29D-30B
31D-32A-33B-34B-35A-36A-37A-38B-39B-40C
41D-42A-43A-44D-45D-46A-47C-48D-49C-50A


Mã đề: 829 Xem đề 829 tại đây !

1B-2B-3B-4C-5A-6D-7A-8C-9B-10D 11C-12C-13D-14D-15A-16D-17B-18C-19D-20A 21C-22D-23A-24A-25B-26A-27C-28D-29B-30C 31B-32B-33A-34D-35C-36B-37C-38C-39D-40B 41D-42A-43A-44A-45C-46B-47B-48D-49C-50D


Mã đề 963: Xem đề 963 tại đây ! 

1A-2D-3A-4C-5D-6B-7C-8C-9D-10B
11D-12A-13A-14D-15C-16B-17C-18C-19D-20C
21B-22B-23D-24A-25C-26D-27A-28D-29D-30B
31C-32B-33A-34A-35B-36C-37C-38C-39B-40B
41D-42B-43C-44B-45A-46C-47D-48A-49A-50D

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN