Vì sao nước ta phải phân bố lại dân cư ? Biện pháp thực hiện?
Đăng lúc 5/26/2012 08:10:00 AM
Vì sao nước ta phải phân bố lại dân cư ? Biện pháp thực hiện?

a. Vì dân cư nước ta phân bố chưa hợp lí

Mật độ dân số trung bình cả nước: 254 ng/km2, nhưng phân bố chưa hợp lí giữa các vùng:

- Giữa đồng bằng và miền núi

+ Đồng bằng diện tích khoảng 25%, dân số chiếm 75% => mật độ rất cao, nhất là ĐBSHồng

+ Miền núi: diện tích 75%, dân số chỉ 25% => mật độ thấp, nhất là Tây Bắc, Tây Nguyên

-> Sự bất hợp lý trên gây khó khăn đến sử dụng lao động ở ĐB và khai thác tài nguyên ở miền núi.

- Giữa thành thị và nông thôn

+ Dân nông thôn chiếm đại bộ phận (73,1%), xu hướng giảm.

+ Dân thành thị chiếm tỉ lệ thấp (26,9%), có tăng nhưng chậm

-> Cho thấy công nghiệp chưa phát triển mạnh, đô thị hóa còn chậm

b. Chiến lược phát triển dân số hợp lí và sử dụng có hiệu quả nguồn lao động

- Tiếp tục thực hiện nghiêm chính sách KHHGĐ và pháp luật về dân số

- Xây dựng chính sách chuyển cư phù hợp, thúc đẩy sự phân bố dân cư và lao động giữa các vùng

- Quy hoạch và có chính sách phù hợp đáp ứng xu thế chuyển dịch cơ cấu dân số nông thôn và thành thị

- Có chương trình, chính sách và giải pháp xuất khẩu lao động, nâng cao đời sống, chất lượng người LĐ

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp ở trung du, miền núi

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN