Home » Vấn đề việc làm của nước ta hiện nay? Biện pháp giải quyết?
Vấn đề việc làm của nước ta hiện nay? Biện pháp giải quyết?
Đăng lúc 5/26/2012 08:09:00 AM
Vấn đề việc làm của nước ta hiện nay? Biện pháp giải quyết?
a. Vấn đề việc làm

- Lực lượng lao động tăng nhanh. Mỗi năm tăng thêm 1,1 tr lao động, trong khi nền kinh tế chưa phát triển => rất khó khăn trong giải quyết được việc làm cho người lao động:

+ Năm 2005: tỉ lệ thất nghiệp TB: 2,1%. Tỉ lệ thiếu việc làm 8,1%

+ Khu vực thành thị tỉ lệ thất nghiệp cao (5,3%), Khu vực nông thôn tỉ lệ thiếu việc làm cao (9,3%).

- Không giải quyết được việc làm gây nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng

+ Lãng phí một lực lượng lớn sức lao động

+ Đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ đói nghèo cao

+ Là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội

b. Hướng giải quyết việc làm:

- Phân bố lại dân cư và lực lượng lao động

- Thực hiện nghiêm chính sách DS, sức khoẻ sinh sản

- Đa dạng hóa các hoạt động SX, phát triển mạnh DV

- Tăng cường hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư

- Mở rộng, đa dạng các loại hình đào tạo, nâng cao chất lượng lao động

- Đẩy mạnh xuất khẩu lao động

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN