Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Tây Nguyên
Đăng lúc 5/26/2012 07:38:00 AM
Phân tích những điều kiện thuận lợi và khó khăn trong phát triển kinh tế ở Tây Nguyên


a. Thuận lợi:

- Vị trí địa lý: Có vị trí quan trọng về quốc phong. Giáp Duyên hải NTB là vùng có tiềm năng lớn về thuỷ sản và giao thông biển. Giáp ĐNB là vùng có nền KT PT nhất. Giáp Lào, CPC thuận lợi cho giao lưu Kt
- Điều kiện tự nhiên và tài nguyên TN:
+ Đất: đất đỏ ba zan màu mỡ rộng lớn nhất cả nước
+ Khí hậu cận xích đạo, gió mùa

+ Tài nguyên rừng giàu có nhất cả nước, diện tích nhiều, nhiều gỗ quý và nhiều ĐV quý hiếm

+ Sông ngòi có giá trị thủy điện lớn thứ hai sau miền núi phía B

+ Khoáng sản ít loại, chỉ có bô xít nhưng trữ lượng rất lớn

b. Khó khăn

- Vùng thưa dân nhất, có nhiều dân tộc ít người

- Cơ sở vật chất kĩ thuật còn thấp kém, văn hóa xã hội lạc hậu, đời sống vật chất còn nghèo nàn

- Thiếu lao động lành nghề và cán bộ KHKT

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN