Nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường
Đăng lúc 5/26/2012 08:19:00 AM
Nêu các nhiệm vụ chủ yếu của chiến lược quốc gia về bảo vệ tài nguyên và môi trường

- Chiến lược nhằm BVMT đi đôi với phát triển bền vững

- Các nhiệm vụ mà Chiến lược đề ra:

+ Duy trì sự cân bằng của các HST, các hệ thống sống có ý nghĩa quyết định đến sự sống con người

+ Đảm bảo sự giàu có của đất, nước, nguồn gen, các loài nuôi trồng và hoang dại

+ Sử dụng hợp lí các nguồn TNTN trong giới hạn có thể phục hồi

+ Đảm bảo chất lượng MT phù hợp với yêu cầu của đời sống con người

+ Phấn đấu đạt tới trạng thái ổn định về dân số ở mức cân bằng với khả năng sử dụng hợp lí các TNTN

+ Ngăn ngừa ô nhiễm, kiểm soát và cải tạo MT

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN