Cơ cấu ngành Kinh tế nước ta chuyển dịch theo hướng nào? Tại sao?
Đăng lúc 5/26/2012 08:05:00 AM
Cơ cấu ngành KT nước ta chuyển dịch theo hướng nào? Tại sao?
- Cơ cấu ngành KT chuyển dịch theo hướng CNH, HĐH:

+ Tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Giảm tỉ trọng ngành nông – lâm - ngư

+ Tuy nhiên tốc độ chuyển dịch còn chậm

- Trong nội bộ các ngành cũng chuyển dịch

+ Nông – lâm – ngư: giảm tỉ trọng nông, lâm nghiệp, tăng ngư nghiệp.

Trong nông nghiệp: giảm tỉ trọng trồng trọt, tăng chăn nuôi.

+ Công nghiệp: CN chế biến tăng tỉ trọng, CN khai thác giảm tỉ trọng.

+ Dịch vụ: nhiều loại dịch vụ mới ra đời: viễn thông, tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ…

- Sự chuyển dịch như trên là phù hợp với xu hướng CNH, HĐH, để đáp ứng với nền kinh tế thị trường

và để hòa nhập với thế giới

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN