Home » Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thời kỳ 1920-1945
Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thời kỳ 1920-1945
Đăng lúc 4/18/2012 06:16:00 PM
MỤC LỤC
I. Mở đầu
II. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với cách mạng Việt Nam thời kỳ 1920-1945.

1. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam.(1920-1930)
1.1 Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước.
1.2 Nguyễn Ái Quốc là người đã tích cực chuẩn bị tiền đề về chính trị, tư tưởng và tổ chức cách mạng cho sự ra đời của chính Đảng vô sản ở Việt Nam.
1.3 Nguyễn Ái Quốc là người có công lao to lớn trong việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.

2. Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong cách mạng tháng 8 và sự ra đời của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
2.1 Nguyễn Ái Quốc cùng TW Đảng hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng chỉ đạo cách mạng. 
2.2 Nguyễn Ái Quốc có công lớn trong việc xây dựng lực lượng cách mạng.
2.3 Nguyễn Ái Quốc là người có công lớn trong việc xây dựng căn cứ địa cách mạng.
2.4 Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo Tổng khởi nghĩa thành công. 
2.5 Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và đọc Tuyên ngôn đôc lập.
Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3312

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN