SQL BETWEEN

Toán tử BETWEEN … AND dùng để lọc ra một khoảng trong dữ liệu giữa 2 giá trị. Giá trị đó có thể là số (numbers), chữ (text) hoặc ngày tháng (dates)

Cú pháp:

Table Persons:

Ví dụ 1:

Ta muốn lấy được ra tất cả các giá trị trong LastName trong khoảng từ “Hansen” đến “Pettersen”thì câu lệnh sẽ như sau

Kết quả ta có 2 giá trị hiển thị theo alphabetically :


Ví dụ 2 :

Trong ví dụ này ta sẽ hiện thị ra kết quả không phải trong khoảng ‘Hansen’ và ‘Pettersen’
Chỉ cần thêm NOT vào trước BETWEEN

Kết quả sẽ hiển thị những giá trị từ Pettersen trở xuống