Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là gì? Phân tích mối quan hệ giưa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp theo tư tưởng HCM
Đăng lúc 4/20/2012 03:38:00 PM

Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa là gì? Phân tích mối quan hệ giưa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp theo tư tưởng HCM

* Thực chất của vấn đề dân tộc thuộc địa
Đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, gpdt
+ HCM không bàn đến vấn đề dt nói chung, xuất phát từ nhu cầu khách quan của dt VN, đặc điểm thời đại, Người quan tâm đặc biệt đến các thuộc địa, vạch ra thực chất của vấn đề dt ở thuộc địa là đtr chống CNTD, xóa bỏ ách thống trị, áp bức, bóc lột của người nước ngoài, gpdt, giành đldt, thực hiện quyền dt tự quyết, thành lập Nhà nước dc đl
+ Người đã viết nhiều tác phẩm để tố cáo tội ác của CNTD, vạch trần cái gọi là Khai hóa văn minh của chúng.

Lựa chọn con đường phát triển dân tộc
+ Từ thực tiễn phong trào cứu nước của cha ông và lịch sử nhân loại, HCM khẳng định phương hướng phát triển của dt trong bối cảnh thời đại mới là giành đldt rồi đi lên CNXH. Trong cương lĩnh chính trị đầu tiên Người viết Làm tư sản dân quyền CM và thổ địa CM để đi tới XHCS.
+ Con đường này phù hợp với hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở thuộc địa. Đó cũng là nét độc đáo, khác biệt với con đường phát triển của các dt lên chủ nghĩa tư bản ở Phương Tây.

* Phân tích mối quan hệ giưa vấn đề dt và vấn đề gc theo TTHCM.

Vấn đề dt và vấn đề gc có qh chặt chẽ với nhau
HCM rất coi trọng vấn đề dt, đề cao sức mạnh của CN yêu nước, nhưng Người luôn đứng trên quan điểm gc để nhận thức và giải quyết vấn đề dt. Sự kết họp nhuần nhuyễn vấn đề dt và gc của HCM được thể hiện:
+ Khẳng định vai trò ls của GCCN và quyền lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản trong quá trình lãnh đạo CMVN
+ Chủ trương đoàn kết dt rộng rãi trên nền tảng liên minh công nhân, nông dân và tầng lớp tri thức dưới sự lãnh đạo của Đảng
+ Sử dụng bạo lực CM của quần chúng để chống lại bạo lực phản CM của kẻ thù
+ Thiết lập chính quyền Nhà nước của dân, do dân, vì dân
+ Gắn mục tiêu đldt với CNXH

Gp dt là vấn đề trên hết, trước hêt, đldt gắn liền với CNXH
+ Theo HCM chỉ có xóa bỏ tận gốc tình trạng áp bức, bóc lột, thiết lập một nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân mới đảm bảo cho người lao động có quyền làm chủ, mới thực hiện được sự phát triển hài hòa giữa cá nhân và xã hội, giữa đl tự do với hạnh phúc của con người. Do vậy đldt là vấn đề trên hết, trước hết.
+ Nhưng theo người Nước được đl mà dân không được hưởng hp, tự do thì đl cũng chẳng có nghĩa lý gì. Do đó sau khi giành được độc lập phải tiến lên xd CNXH, làm cho dân giàu, nước mạnh, mọi người được sung sướng tự do.

GPdt tạo tiền đề gpgc
+ HCM giải quyết vấn đề dt theo quan điểm gc, nhưng đồng thời đặt vấn đề gc trong vấn đề dt. Do đó theo Người gpdt khỏi ách thống trị của CNTD là điều kiện để gpgc. Vì thế lợi ích của gc phải phục tùng lợi ích dt
+ Tại hội nghi TƯ8( T5-1941) Người khẳng định: “ Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dt gp, không đòi được đl, tự do cho toàn thể dt, thì chẳng những toàn thể quốc gia dt còn chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận, của gc đến vạn năm cũng không đòi lại được.

Đấu tranh cho đl của dt mình, đồng thời tôn trọng đl của các dt khác
+ Là một chiến sỹ quốc tế chân chính, HCM không chỉ đấu tranh cho đl của dt VN, mà còn đtr cho đl của tất cả các dt bị áp bức
+ Người nêu cao tinh thần đl, tự chủ, thực hiện nguyên tắc về quyền dt tự quyết, nhưg HCM không quên nghĩa vụ quốc tế trong việc ủng hộ cuộc đtranh giành độc lập của các dt khác. Người nêu ra khẩu hiệu “ giúp bạn là tự giúp mình”

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN