Tình hình là có một số bạn hỏi mình về vấn đề này nên sẵn đây mình làm cái hướng dẩn cho những bạn khác nếu chưa biết thì nay sẻ biết luôn 

Các bạn nhìn hình nhé

Ảnh 1: Thêm chức năng bắt buột điền thêm thông tin mới hoàn tất đăng kí
Hướng dẩn: Chọn chức năng 1 trong ảnh 4 (ảnh cuối cùng)Ảnh 2: Thêm chức năng điền thêm thông tin nhưng không bắt buột phải nhập vẩn
Hướng dẩn: Chọn chức năng 3 trong ảnh 4 bên dưới ( ảnh cuối cùng)


Để được như kết quả trên bạn làm theo các bước

Ảnh 3:


Ảnh 4:
Các chức năng trong ảnh 41: Thêm chức năng bắt buộc điền thông tin mới hoàn tất đăng kí
2: Không thêm chứ năng điên thêm thông tin vào phần đăng ký
3: Thêm chức năng vào phần đăng ký nhưng hkoong bắt buột phải điền ( có thê để trống)