Tài liệu Bài giảng môn cơ sở dữ liệu gồm 5 chương khá chi tiết [ Power Point]
Đăng lúc 4/17/2012 09:13:00 PM
Chương 1: Hệ Quản trị cơ sở dữ liệu DBMS
Chương 2- Tạo và Thiết lập các ràng buộc CSDL
Chương 3-Khai thác, quản lý và duy trì dữ liệu
Chương 4-Làm việc với View và Chỉ mục
Chương 5-Lập trình, thủ tục lưu trữ, hàm và Trigger ( Chương này hay nhất nek )

      Password : kenhdaihoc.comXem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3283

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN