BBcode share trên mạng rất nhiều nhưng cái này mình edit lại để bắt mắt và trình bày đẹp hơn thôi nhé

Admin Cp >> Custom BB Codes >> Add New BB Code
Title: Download
BB Code Tag Name : download
Replacement:
div class="icon-down">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Download : {param}</div>

Example:[download]link goes here[/download]
BBCode Password
Title: Password
BB Code Tag Name : password
Replacement: 
<div class="icon-pass">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Password : {param}</div>


Example: [password]kenhdaihoc.com[/password]

Tiếp theo bạn thêm code này vào Styles & Templates > Search in Template > additional.cssChèn code này vào bên dưới:

.icon-down{ border:solid 1px EEEEEE;
background:#eef4d3 url(images/taive.png) 8px 6px no-repeat;
color:#6b800d;
font-weight:bold;
padding:4px;
text-align:left;

}

.icon-pass{
border:solid 1px EEEEEE;
background:#eef4d3 url(images/pass_open.png) 8px 6px no-repeat;
font-weight:bold;
padding:4px;
text-align:left;

}
tải 2 file ảnh này về và up lên thư mục images nhé