Mục tiêu của CMGPDT là gì? Phân tích luận điểm sang tạo của HCM về CMGPDT cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc.
Đăng lúc 4/25/2012 08:11:00 PM
Mục tiêu của CMGPDT là gì? Phân tích luận điểm sang tạo của HCM về CMGPDT cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc.

* Mục tiêu của CMGPDT

Theo HCM mục tiêu của CMGPDT là nhằm đánh đổ ách thống trị của CN thực dân, giành độc lập dt và thiết lập chính quyền của nhd. Đó là mục tiêu phù hợp với xu thế của thời đại CM chống ĐQ, thời đại gpdt, đáp ứng nguyện vọng độc lập, tự do của quần chúng nhd.

* Phân tích luận điểm sáng tạo của HCM về CMGPDT cần được tiến hành chủ động, sáng tạo và có khả năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc.


- CMGPDt cần được tiến hành chủ động, sáng tạo

+ Theo HCM thuộc địa có vai trò quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của thuộc địa. Đó là nơi CNTB lấy nguyên liệu cho các nhà máy, là nơi đầu tư, tiêu thụ hàng hóa, tuyển mộ công nhân, cung cấp binh lính bản xứ. Người khẳng định “ Nọc độc và sức sống của con rắn độc RBCN đang tập trung ở các thuộc địa”

+ Trong đấu tranhf chống CNĐQ, CNTD, CM ở thuộc địa có tầm quan trọng đặc biệt, nhd các thuộc địa có khả năng CM to lớn

+ Đối với các dt thuộc địa ở phương Đông thì chủ nghĩa dân tộc là một động lực to lớn của đất nước.

+ Công cuộc đấu tranh gp các dt ở thuộc địa theo HCM chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực tự gp. Người khẳng định “ Công cuộc gp anh em, chỉ có thể thực hiện được bằng sự nỗ lực của bản thân anh em”

- Quan hệ giữa CM thuộc địa với CM vô sản ở chính quốc

+ Trong phong trào cộng sản quốc tế đã từng tồn tại quan điểm xem thắng lợi của CM thuộc địa phụ thuộc vào thắng lợi của CMVS ở chính quốc.

+ Theo HCM CMGPDT thuộc địa và CMVS ở chính quốc có mqh mật thiết với nhau vì cả 2 cuộc CM này 
đều có kẻ thù chung là chủ nghĩa ĐQ.

+ Mối quan hệ giữa 2 cuộc CM này là mqh bình đẳng chứ không phải là mqh lệ thuộc, hoặc quan hệ chính- phụ.

+ Từ việc nhận thức đúng vai trò, vị trí của CM thuộc địa và sức mạnh dt, HCM còn cho rằng CMGPDT ở thuộc địa có thể giành thắnglợi trước CMVS ở chính quốc.

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3495

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN