Mục tiêu của CMGPDT là gì? Phân tích luận điểm sáng tạo của HCM về lực lượng CMGPDT bao gồm toàn DT
Đăng lúc 4/25/2012 08:10:00 PM

Mục tiêu của CMGPDT là gì? Phân tích luận điểm sáng tạo của HCM về lực lượng CMGPDT bao gồm toàn DT.

* Mục tiêu của CMGPDT
Theo HCM mục tiêu của CMGPDT là nhằm đánh đổ ách thống trị của CN thực dân, giành độc lập dt và thiết lập chính quyền của nhd. Đó là mục tiêu phù hợp với xu thế của thời đại CM chống ĐQ, thời đại gpdt, đáp ứng nguyện vọng độc lập, tự do của quần chúng nhd.

* Phân tích luận điểm sáng tạo của HCM về lực lượng CMGPDT bao gồm toàn DT.
- Cm là sự nghiệp của dân chúng bị áp bức
+ Năm 1924 HCM đã nghĩ đến 1 cuộc kn vũ trang toàn dân, Người cho rằng: “ để có cơ hội thắng lợi, 1 cuộc kn vũ trang ở ĐD…phải có tính chất 1 cuộc kn quần chúng chứ không phải một cuộc nổi loạn. Cuộc kn phải được chuẩn bị trong quần chúng
+ Theo HCM CMGPDT phải là sự nghiệp chung của cả dt. Người viết: “ cách mệnh là việc chung của dân chúng chứ không phải là việc của 1, 2 người.
+ Người đánh giá rất cao vai trò của quần chúng nhd trong kn vũ trang. Người coi sức mạnh vĩ đại và năng lực sáng tạo của quần chúng nhd là then chốt bảo đảm thắng lợi. Người khẳng định: “ dân khí mạnh thì quân lính nào, súng ống nào cũng không chống lại nổi”

- Lực lượng của CMGPDT bao gồm toàn dân tộc
+ Xuất phát từ đặc điểm kinh tế- xh ở một nước thuộc địa như VN, cùng với những >< chủ yếu trong xh, theo HCM trong giai đoạn “dt cách mệnh thì chưa pb gc”. Do đó khi nói về lực lượng CMGPDT ở VN trong cương lĩnh chính trị đầu tiên Người viết: Đ phải tập hợp đại bộ phận gc công nhân, nôg dân và phải dựa vào hạng dân cày nghèo, lãnh đạo nông dân làm CM ruộng đất, lôi kéo tiểu tư sản, trí thức, trung nông…đi vào phe vô sản gc, đối với phú nông, trung tiểu địa chủ và tư bản Vn àm chưa rõ mặt phản CM thì phải lợi dụng ít hơn mới làm cho họ đứng trung lập

+ Trong lực lượng đông đảo toàn dt của CMGP dt, HCM hết sức nhấn mạnh vai trò động lực CM của CN và nông dân. Theo người công nông là gốc của cáchmệnh

+ Trong khi nhấn mạnh vai trò của CN và nông dân, HCM không coi nhẹ khả năng tham gia sự nghiệp gpdt của các gc và các tầng lớp khác như: tiểu tư sản, tư sản dt, một bộ phận gc địa chủ…và coi họ là bạn đồng minh của CM.

Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3494

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN