SQL UPDATE Statement
Dùng để thay đổi dữ liệu của bảng.

Cú pháp:

Bảng PERSON

Ta sẽ update thêm FirstName ‘Nina’ vào hàng có LastNameRasmussen

Kết quả:

UPDATE nhiều hơn các cột trong 1 hàng :
Bây giờ ta muốn thay đổi address và thêm tên vào trong cột City :

Kết quả: