Lệnh SELECT trong SQL sever
Đăng lúc 4/05/2012 11:06:00 PM
SQL SELECT StatementCú pháp:

Ví dụ 1:
Ta có một Table PERSONS Như sau:

Giờ ta sẽ dùng câu lệnh select để show các giá trị trong 2 cột LastName và FirstName :

Kết quả như sau:

Ví dụ 2: Select all column
Để select tất cả các cột trong table Persons ,sử dụng kí hiệu * thay cho tên cột :

Kết quả:


LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN