Lệnh ORDER BY trong SQL sever
Đăng lúc 4/05/2012 11:22:00 PM
SQL ORDER BY
Dùng đề sắp xếp các hàng theo quy định cột
Bảng Order

Câu lệnh sắp xếp thứ tự công ty theo alphabetical:

Kết quả

Câu lệnh sắp xếp thứ tự công ty theo alphabetical, và sắp xếp OrderNumber

Kết quả

Sắp xếp tên công ty theo thứ tự giảm dần:

Kết quả

Sắp xếp tên công ty giảm dần và cột OrderNumbers tăng dần:

Kết quả


Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3067

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN