Lệnh GROUP BY and HAVING trong SQL sever
Đăng lúc 4/05/2012 11:30:00 PM

SQL GROUP BY and HAVING
GROUP BY…
Tập hợp functions (giống như lệnh SUM) thường cần thiết thêm vào hàm GROUP BY .
GROUP BY… được xem thêm vào SQL bởi vì tập hợp các hàm trả về tập hợp của tất cả giá trị của cột theo mọi thời điểm mà họ gọi ra , và ko dùng hàm GROUP BY thì xem như ko thể tìm được số tổng số của những giá trị nhóm cột riêng lẻ .
Cú pháp :
Đây là table “Sales” 

Sử dụng câu lệnh SQL để xem những trường có trong table này :

Kết quả


Đoạn code trên sẽ ko có hiệu lực bởi vị cột SUM(Amount) sẽ trả về tổng của tất cả các giá trị trong đó nên hiển thị sai .Mệnh đề GROUP BY sẽ giải quyết được vấn đề này 


Kết quả:

HAVING…
Với câu lệnh này có lẽ bạn đã hiểu ý nghĩa của nó vì SQL rất gần với ngôn ngữ bình thường
Cú pháp:

Vẫn table Sales :

Ta thực hiện lệnh như sau :

Kết quả
 

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN