SQL AND & OR

AND
OR dùng nối 2 hoặc nhiều điều kiện trong một mệnh đề WHERE.
Toán tử AND hiển thị số hàng nếu tất cả điều kiện trong danh sách đều đúng (true).
Toán tử OR hiển thị số hàng nếu một vài điều kiện trong danh sách đúng (true).

Table Person

Sử dụng AND để hiển thị những giá trị trong table person với FirstName =”Tove” ,và LastName =”Svendson”

Kết quả

Tương tự với toán tử OR ta sẽ dùng hiển thị FirstNameLastName như trên, nhưng đây là câu điều kiện hoặc lên sẽ show ra FirstName=”Tove” hoặc LastName =”Svendson” mà trong table Persons có 2 người FirstName ‘Svendson’ nên ta sẽ nhận được 2

Kết quả


Hoặc ta có thể kết hợp cả 2 toán tử AND và OR để ra được kết quả trên (sử dụng biểu thức sẽ phức tạp hơn)


Kết quả