Giáo Thiết kế và cài đặt mạng - Đại học cần Thơ
Đăng lúc 4/08/2012 09:36:00 AM
Nội dung: nội dung chủ yếu sau:
Tiến trình xây dựng một mạng máy tính và các vấn đề cần quan tâm. 
Các chuẩn mạng cục bộ phổ biến và các thiết bị mạng thường được sử dụng để xây dựng các mạng cục bộ. 
Các sơ đồ mở rộng mạng LAN và vấn đề cải thiện băng thông cho mạng LAN. 
Vấn đề vạch đường khi xây dựng mạng diện rộng (WAN) 
Cơ chế điều khiển truy cập tài nguyên trên mạng 
Các giao thức liên quan đến vấn đề quản trị mạng 
Qui trình thiết kế mạng LAN. 
Xem thêm: http://kenhdaihoc.com/forum/showthread.php?t=3114

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN