SQL Functions

SQL có một số lượng lớn các hàm gắn liền với sự tính toán .

Cú pháp của Function :