Dùng lý luận và thực tiễn làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản và cuộc cách mạng đó phải do Đảng Cộng Sản lãnh đạo
Đăng lúc 4/20/2012 03:43:00 PM
Dùng lý luận và thực tiễn làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường cách mạng vô sản và cuộc cách mạng đó phải do Đảng Cộng Sản lãnh đạo

* Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đi theo con đường CMVS
- Bài học từ sự thất bại của các con đường cứu nước trước khi NAQ ra đi tìm đường cứu nước
Tất cả các phong trào cứu nước của ông cha, mặc dù diễn ra với tinh thần vô cùng anh dũng, nhưng rốt cuộc đều bị TD Pháp dìm trong biển máu. Đó là tình trạng khủng hoảng về đường lối cứu nước ở nước ta những năm đầu thế kỷ XX. Mặc dù rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha, nhưng HCM không tán thành với các con đường cứu nước của họ, mà quyết tâm ra đi tìm 1 con đường mới.

- Cách mạng tư sản là không triệt để
Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Người đã tìm hiểu các cuộc CM lớn trên TG như CMTS Anh, Pháp, Mỹ…và nhận thấy rằng: Cách mệnh Pháp cũng như cách mệnh Mỹ, nghĩa là cách mệnh tư bản, cách mệnh chưa đến nơi. Tiếng là cộng hòa và dc, kỳ thực trong thì nó tước lục công nông, ngoài thì nó áp bức thuộc địa”.  Dó đó Người không đi theo con đường CM tư sản

- Con đường giải phóng dân tộc
+ HCM viết: “ Chỉ có gpgcvs thì mới gp được dt, cả hai cuộc gp này chỉ có thể là sự nghiệp của chủ nghĩa cộng sản và cách mạng thế giới”
+ Vượt qua sự hạn chế về tư tưởng của các sĩ phu và của các nhà CM có xu hướng tư sản đương thời,  HCM đã đến với học thuyết CM của CN M- L và lựa chọn khuynh hướng chính trị vô sản. Người khẳng định: “ Muốn cứu nước và gpdt không có con đường nào khác con đường CMVS”

* Cách mạng giải phóng dân tộc trong thời đại mới phải do ĐCS lãnh đạo
- CM trước hết phải có Đảng
+ Theo HCM muốn làm CM trước hết phải làm cho dân giác ngộ, phải giảng giải lý luận và CN cho dân hiểu. Vậy nên sức cách mệnh phải tập trung, muốn tập trung phải có đảng cách mệnh
+ CM muốn thành công phải liên lạc với phong trào CMTG, do đó phải có Đảng. Trong tác phẩm Đường cách mệnh Người viết: “ Trước hết  phải có đảng cách mệnh để trong thì vận động và tổ chức dân chúng, ngài thì liên lạc với các dt bị áp bức và gc vô sản mọi nơi.
+ Theo HCM làm CM là một việc rất khó khăn và vô cùng nặng nề. Do đó muốn thành công lại phải biết cách thì mới chóng.

- ĐCSVN là người lãnh đạo duy nhất
+ Phát triển sáng tạo học thuyết M-L về ĐCS, HCM cho rằng ĐCSVN là đảng của gc vô sản đồng thời là đảng của dt VN
+ HCM đã nêu lên một luận điểm sáng tạo bổ sung thêm cho kho tang lý luận của CN M-L về ĐCS, định hướng cho việc xd một ĐCSVN thành một đảng có sự gắn bó chặt chẽ với gccn, với nhd lao động và cả dt trong mọi thời kỳ của CMVN
+ Ngay từ khi mới ra đời Đảng do HCM sáng lập đã quy tụ được  lực lượng và sức mạnh của toàn bộ gccn và cả dt VN. Nhờ đó ngay từ khi mới ra đời Đ đã nắm ngọn cờ lãnh đạo duy nhất đối với CMVN và trở thành nhân tố hàng đầu đảm bảo cho mọi thắng lợi của CM

LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN